Bažnyčia

Kauno metodistų bažnyčia yra evangeliška krikščionių bažnyčia. Jėzaus Kristaus Evangelijos skelbimas, asmeninė atsivertimo patirtis, Šventasis Raštas - tikėjimo pagrindas. Biblijoje yra visa, kas būtina išgelbėjimui. Biblija yra tikėjimo ir gyvenimo autoritetas. Žmogus išgelbėjamas malone per tikėjimą. "Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana" (Ef 2, 8).

XVIII amžiuje Anglikonų bažnyčios kunigas Džonas Veslis ir jo brolis Čarlzas priklausė grupei jaunuolių, kurie Oksfordo universitete kasdien susitikdavo melstis ir studijuoti Biblijos. Jų gyvenimo būdas buvo toks metodiškas, kad jie buvo praminti metodistais. Po kelerių metų Džonas galingai susidūrė su Dievo meilės tikrove, kuri pakeitė jo gyvenimą ir paskatino jį novatoriškais būdais dalytis šia meile su tais, kuriems labiausiai reikėjo ją pažinti. Per Džono ir jo apmokytų pasauliečių pamokslininkų pamokslavimą daugelis pradėjo sekti Jėzumi ir įsitraukė į mažas grupeles, kurios susitikdavo kartu studijuoti Biblijos, melstis ir rūpintis vargšais. Šiam evangeliniam judėjimui buvo suteiktas metodistų pavadinimas. Po Džono Veslio mirties judėjimas susiformavo į bažnyčią, kuriai buvo suteiktas metodistų pavadinimas.

Ankstyviesiems metodistams giesmių giedojimas buvo šlovinimo ir džiaugsmo išraiškos būdas ir būdas perteikti biblines tiesas. Tai tęsiasi ir šiandien. Bažnyčioje per pamaldas daug giedama ir todėl esame vadinami giedančia bažnyčia.

Metodistų pamaldos yra iš dalies liturginės, iš dalies spontaniškos. Vyksta tradicinės ir šiuolaikinės pamaldos, per kurias yra matomas pamaldų eigos paprastumas, bet didelis dėmesys kreipiamas ne į pamaldų formą, o į Dievo žodį, maldą ir Šventosios Dvasios vedimą.

Bažnyčios užduotis

Kauno metodistų bažnyčios užduotis - gyvą Evangeliją skelbti. Nuo Dievo atsiskyręs pasaulis yra jos misijos laukas. Nusidėjėlius prie Dievo vesti, kiekvieną sielą gelbėti ir išgelbėtuosius Dievo teisume stiprinti, juos šventėjime remti. Tai yra Bažnyčios užduotis, kurią ji per Dievo malonę gavo ir nuo kurios jos niekas negali atskirti.

Tarnauja ne tik kunigas, bet ir kiekvienas tikintysis, nes kiekvienas atgimęs krikščionis yra pašauktas tarnauti pagal Šventosios Dvasios teikiamas dovanas ir savo gebėjimus.

Švenčiame du Sakramentus: Krikštą ir Viešpaties Vakarienę arba Eucharistiją, kuriuose pats Kristus dalyvavo. Viešpaties Vakarienę švenčiame kiekvieną sekmadienį, kaip malonės dovaną, per kurią atmename Kristų. Tai darome rimtai apmąstę, išpažinę nuodėmes (bendra išpažintis), atgailavę ir pasiruošę prieiti Viešpaties stalo.

Kad geriau pažintume Jėzų Kristų ir suprastume Dievo planą mums - skaitome Šventąjį Raštą.

Dažnai užduodami klausimai

Surašėme atsakymus į dažnai pasitaikančius klausimus. Jei turi daugiau klausimų - susisiek, mielai atsakysime.

Susipažink su bažnyčios istorija

Kai grupė tikinčiųjų 1893 metais pradėjo susirinkti maldai ir Biblijos studijoms, jie rinkdavosi namuose vieni pas kitus. 1900 metais oficialiai įsteigė Kauno metodistų bažnyčią.