Viešpačiui įmanoma, kas tau negalima

1/30/20242 min read

Viešpats
Viešpats

Jėzus lankėsi Kafarnaume. Žmonėms išgirdus, kad jis namuose, susirinko minia. Niekas nesitikėjo, kad tai bus ne tik mokymo laikas, bet kad jie taps ir išgydymo liudininkais. Tai buvo galingas paliudijimas apie Dievo sūnaus tarnavimą. Žmonės suvokė, kad Jėzus yra tas, pas kurį reikia eiti išgirsti žodį apie Dievo karalystę. Žmonės veržėsi arčiau Jėzaus, kad tik girdėtų, ką Jis kalba. Prisirinko tiek daug, kad prie durų nebeliko vietos.

Keturi vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų ir negalėjo patekti vidun, nes nebuvo kaip įeiti. Tad beliko stovėti lauke. Jie ėmėsi veiksmų. Niekas nenorėjo praleisti, nes klausėsi Jėzaus mokymo. Bet ten viduje buvo Viešpats Jėzus. Tie keturi turėjo ryžto, jie norėjo padėti paralyžiuotam vyrui. Jis pats negalėjo ateiti, bet troško išgijimo. Koks buvo tų žmonių tikėjimas, kuris leido jiems imtis netikėto sprendimo. Tikėjimas taip ir veikia. Kai turi tikėjimą, barjerai pradeda griūti. Jie nepasidavė.

Jie galvojo, kada, jeigu ne dabar. Dabar yra metas, dabar yra laikas, nes Viešpats yra čia. Negalėję patekti vidun, jie nenusigręžė, neišėjo namo, neprarado ryžto. Paralyžiuotasis pats nueiti pas Jėzų negalėjo, bet tai įmanoma, kai buvo kas padeda. Šiuo atveju jį nunešė pas Jėzų. Jie praardė stogą ir nuleido paralitiką ant neštuvų. Jie priėmė radikalų sprendimą, kad galėtų tam žmogui padėti. Jėzus, išvydęs jų tikėjimą, kreipėsi į paralyžiuotąjį: „Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės. Kelkis, pasiimk neštuvus ir eik namo.“ Jis atsikėlė ir išėjo. Koks galingas ženklas tiems, kurie tai matė!

Paralitiko išgydymas – įvykis, kuris pakeitė ne vieno žmogaus gyvenimą yra pavyzdys to, kas Dievui įmanoma. O Jam neįmanomo nieko nėra. O ką galime mes? Ar galime melstis? Taip. Ar galime eiti į bažnyčią? Taip. Ar galime pasitarnauti Dievui? Taip. Ar galime padėti kitam? Taip, galime. Ar galime save išgydyti patys, taip kaip Viešpats? Ne. Ar gali žmogus pats save išgelbėti? Ne, negali. Ar gali žmogus pats save atpirkti? Ne. Į visus šiuos mūsų ištartus „Ne“, Viešpats atsako, kad Jis gali tai padaryti ir dar daugiau.

Ar jūs pasiryžę imtis radikalių sprendimų, kad kažkas keistųsi? Gal kažkas laukia pasikeitimų savo gyvenime. Ar esate pasirengę, kad Viešpats pašalintų esamas kliūtis? Gal kažkam reikia pagalbos ir gal tu esi tas, kuris gali padėti? Kiek yra žmonių, kuriems reikia, kad juos atvestumėte pas Viešpatį. Viešpats yra jėga, Jis atleidžia, jis išgydo!

Švento Rašto eilutės: Morkaus 2, 1-12